TECHNO TUBE 2023


TECHNO TUBE 2023
Sila isi semua maklumat yang diperlukan. (*)

A. Maklumat Peserta

* (Seperti dalam kad pengenalan)
*
*
*
*
*
*
*
*(Diploma Sains dan Teknologi)
- Contoh
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
* Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB

B. Maklumat Tambahan Peserta

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Satu fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
*
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Saya boleh memberikan komitmen penuh selama 6 bulan sepanjang pelaksanaan program
Saya memahami bahawa permohonan tidak akan diproses sekiranya dokumen lengkap tidak dilampirkan.
Saya dengan ini mengaku bahawa dokumen yang diberikan atau dikemukakan di sini adalah benar, lengkap dan tepat. Untuk tujuan kawalan, Kad Pengenalan dan dokumen lain telah dipalang dan dinyatakan tujuan penyerahannya.
Dengan mengemukakan dokumen-dokumen ini, saya dengan ini bersetuju dan mengakui bahawa saya tidak akan mempertanggungjawabkan MTDC untuk sebarang tuntutan, guaman, prosiding, liabiliti (sama ada jenayah atau sivil), kerugian, kos, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, akibat daripada, atau berkaitan dengan pelanggaran kewajipan keselamatan untuk maklumat terhad, termasuk tetapi tidak terbatas kepada sebarang ralat, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran data, virus komputer, perisian hasad, kegagalan talian komunikasi, kecurian, pemusnahan sistem komputer, penggodaman, capaian tanpa kebenaran, pengubahan dan/atau penggunaan maklumat terhad oleh mana-mana pihak/pihak ketiga.