Permohonan PROGRAM ACE 2022
Sila isi semua maklumat yang diperlukan. (*)

A. Maklumat Pendaftaran

*

B. Maklumat Asas Syarikat

*
*(Sila muat naik sijil daftar syarikat)
* - Contoh Fail dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 5MB
*
*
*
*
*
*
*
*

B. Maklumat Tambahan Syarikat

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Anda boleh pilih lebih daripada satu kelengkapan:
*
*
*
*
*
*

C. Maklumat Pemilik Perniagaan

*
*
*
*

D. Maklumat Pegawai Untuk Dihubungi

*
*
*
*

E. Dokumen Sokongan

- Contoh
* Sila muat naik SEMUA dokumen yang diperlukan (Hanya fail jenis jpg, jpeg dan pdf sahaja dibenarkan. Saiz setiap fail tidak melebihi 5MB)

Jenis Dokumen Sila pilih Dokumen untuk dimuat naik
1. Salinan Kad Pengenalan pemilik*
2. Gambar premis perniagaan (dalam & luar) *
Saya dengan ini mengaku bahawa dokumen yang diberikan atau dikemukakan di sini adalah benar, lengkap dan tepat. Untuk tujuan kawalan, Kad Pengenalan dan dokumen lain telah dipalang dan dinyatakan tujuan penyerahannya.
Dengan mengemukakan dokumen-dokumen ini, saya dengan ini bersetuju dan mengakui bahawa saya tidak akan mempertanggungjawabkan MTDC untuk sebarang tuntutan, guaman, prosiding, liabiliti (sama ada jenayah atau sivil), kerugian, kos, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, akibat daripada, atau berkaitan dengan pelanggaran kewajipan keselamatan untuk maklumat terhad, termasuk tetapi tidak terbatas kepada sebarang ralat, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran data, virus komputer, perisian hasad, kegagalan talian komunikasi, kecurian, pemusnahan sistem komputer, penggodaman, capaian tanpa kebenaran, pengubahan dan/atau penggunaan maklumat terhad oleh mana-mana pihak/pihak ketiga.